منشور اخلاقی شرکت

         شرکت صنایع روشنایی حمید به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در صنعت روشنایی کشور، موظف به رعایت اصول، موازین اخلاقی، فریضه تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آحاد مشتریان با تاسی از تعالیم آسمانی می باشد و تحقق این امر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در مسیر اهداف عالیه و مقرر سازمانی و دستیابی به توسعه فضای علمی کشور عزیزمان ایران به شمار آورده و بر اساس اصل مشارکت، تمامی کارکنان خود را در این مهم، سهیم و مسیول می داند. بر همین اساس، شرکت روشنایی حمید خود را متعهد دانسته که اخلاق حرفه ای را با لحاظ نمودن اصول مندرج در این منشور، به نحو احسن انجام دهد.

 • حضور به موقع در محل كار و رعايت وقت شناسي در برخورد با همكاران و ارباب رجوع.
 • خوش رويي و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان.
 • راهنمايي به موقع و ارايه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگيري از سرگرداني آنها.
 • فراهم نمودن فضاي مراودات به گونه اي كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.
 • ارايه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي )
 • توجه به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان و حداكثر تلاش در پاسخگويي و ارايه خدمت به آنها.
 • ارايه اطلاعات لازم به همكاران به منظور انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب.
 • انجام وظايف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني.
 • خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه، سفارش و اخذ هرگونه هديه غير متعارف و وجه نقد.
 • اطلاع دادن هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي و دريافت هديه غير متعارف و وجه نقد.
 • زمان گذاري فعاليت ها و انجام آن بر اساس زمان پيش بيني شده.
 • انجام فعاليت ها بر اساس روش مستند و مشخص نه بر اساس سليقه كاركنان يا مديران.
 • پرهيز از شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف كند.
 • رازداري و خودداري از افشاي اسناد محرمانه.
 • استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه.
 • پرهيز از استعمال دخانيات بويژه در محيط كار.
 • استقرار تجهيزات و اشيا به صورت دقيق و منظم به نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي در دسترس باشند.
 • استفاده مطلوب از وسايل ايمني حسب مورد.
 • جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان.
 • برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي.
 • استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني.
 • درك صحيح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسويي اهداف فردي با آن.
 • احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود.
 • رعايت قوانين و مقررات سازماني به طور دقيق.
 • خودداري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند.